REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CSP-MOTO.COM ważny od 30.01.2016

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego CSP.

4. Sklep internetowy (sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.csp-moto.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

5. Towar - produkty oferowane w sklepie internetowym.

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy CSP a klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

7. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie - oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem  www.csp-moto.com.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy CSP, działający pod adresem www.csp-moto.com, prowadzony jest przez Rozgłos firma reklamowo usługowa Agnieszka Mrugalska, 62-030 Luboń, Rivoliego 6, 777-221-60-57 , REGON: 631242980, + 48 509 787 071, kontakt@csp-moto.com

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego,
- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej, b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej, c) Chrome 15.x, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa CSP zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.csp-moto.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja w ramach sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Rejestracja umożliwia jednoczesne logowanie do sklepu www.csp-moto.com

CSP może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta regulaminu, a w szczególności, gdy klient:

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez CSP za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię CSP.

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla CSP,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

- korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla użytkowników  w dni robocze [od poniedziałku do piątku], w godzinach: 9:00-17:00 oraz w soboty, w godzinach 10:00-14:00

5. Klient nie jest uprawniony do odsprzedaży towaru kupionego w sklepie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wyjątek stanowią klienci, którzy nawiązali współpracę handlową z CSP.

6. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Klient dokonując zakupów do użytku osobistego może dokonać zamówienia jednego rodzaju produktu w ilości nieograniczonej. W celu zakupów hurtowych należy skontaktować się z biurem CSP.

 

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.csp-moto.com, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia - klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia.

6. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z CSP umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia klienta do systemu informatycznego sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności zamówienia z regulaminem. Po zawarciu umowy, klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i angielskim, o treści zgodnej z regulaminem.

V. DOSTAWA

1. Dostawa towarów jest ograniczona do Kraje Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia. W przypadku zamówień do krajów spoza Unii Europejskiej, prosimy o kontakt z biurem firmy.

2. Dostawa zamówionych towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Poczty Polskiej

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie firmy: 62-030 Luboń, Rivoliego 6. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, z wyjątkiem świąt państwowych. Odbierając zamówiony towar w sklepie, obowiązuje wyłącznie płatność gotówką. CSP nie prowadzi sklepu stacjonarnego. Chęć odbioru osobistego powinien potwierdzić telefonicznie pod numerem telefonu 509-787-071 przed przyjazdem.

Koszty dostawy wynoszą:
Na terenie Polski: 10-13zł (w przypadku uiszczenia opłaty na konto bankowe, cena zależy od wagi produktów) lub 22zł (w przypadku wyboru paczki „za pobraniem”).

- Poczty Polskiej

Poza teren Polski:
Przesyłka Pocztowa do krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej- według cennika zamieszczonego pod adresem: http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,zagraniczny_paczka_pocztowa.html


3. Termin realizacji dostawy wynosi
Na terenie Polski:
Poczty Polskiej - czas dostawy maksymalnie 3-4 dni robocze

Zamówienia poza Polskę:
Poczty Polskiej – czas dostawy maksymalnie 20 dni roboczych

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz ogólnych warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

Na terenie Rzeczypospolitej Polski:

- przelewem

- za pobraniem


Poza granicę Rzeczypospolitej Polski

- przelewem

Brak możliwości wysyłki „za pobraniem” poza granicę Rzeczpospolitej Polski

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Rozgłos firma reklamowo usługowa Agnieszka Mrugalska, ul. Rivoliego 6, 62-030 Luboń, kontakt@csp-moto.com, telefon 509-787-071) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na wskazane przez Państwa konto.

Odbierzemy rzecz. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. CSP jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres: Rozgłos firma reklamowo usługowa Agnieszka Mrugalska, ul. Rivoliego 6, 62-030 Luboń, kontakt@csp-moto.com. CSP zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

CSP jest producentem towarów. CSP jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. CSP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić CSP o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać pisemnie na adres: Rozgłos firma reklamowo usługowa Agnieszka Mrugalska, ul. Rivoliego 6, 62-030 Luboń, kontakt@csp-moto.com,

4. W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

5. CSP zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy CSP a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy CSP a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę CSP.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy CSP, prowadzony pod adresem www.csp-moto.com  (zwana dalej witryną) przez Rozgłos firma reklamowo usługowa Agnieszka Mrugalska z siedzibą pod adresem: ul. Rivoliego 6, 62-030 Luboń, (zwany dalej sklepem internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z witryny i sklepu internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  •       pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny
  •       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych witryny

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

  •       utrzymanie sesji użytkownika witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła
  •       tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Niektóre podstrony w ramach witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na witrynie:

·         nazwisko i imię,

·         adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

·         adres poczty elektronicznej,

·         numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach witryny.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu e-mail wskazanego poniżej.

Marketing Sklepu Internetowego
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych firmy Rozgłos firma reklamowo usługowa Agnieszka Mrugalska. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnienie informacji
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki
Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.

Inne strony internetowe
W ramach witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do:

kontakt@csp-moto.com